اصلاندوز
اصلاندوز به شهرستان تبدیل شد ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
با مصوبه هیات دولت؛

اصلاندوز به شهرستان تبدیل شد

در جلسه هیات دولت، تبدیل اصلاندوز مغان به شهرستان تصویب شد.