اصولگرایان
هیاهوی برای هیچ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

هیاهوی برای هیچ

«ارنج‌های فرضی» از «مردانِ مهم» برای آینده عمارت شهرداری، به ترند داغ تلگرامی تبدیل شده است.