ایستگاه مسافر
۴۳ درصد پروژه راه آهن اردبیل آماده ریل گذاری می شود ۰۵ تیر ۱۳۹۸
تا پایان سال جاری؛

۴۳ درصد پروژه راه آهن اردبیل آماده ریل گذاری می شود

استاندار اردبیل گفت: حدود۴۳درصد پروژه راه آهن، تا پایان سال جاری آماده ریل گذاری می شود و عملیات اجرایی باید بصورت پیوسته پیشرفت داشته باشد.