بدهکار بانکی
حکم بدهکار بانکی ۱۵۰۰ میلیاردی چه خواهد بود؟ / آقای عابر بانک در انتظار رای دادگاه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
با اعلام ختم رسیدگی به پرونده هدایتی در ۲۵ فروردین؛

حکم بدهکار بانکی ۱۵۰۰ میلیاردی چه خواهد بود؟ / آقای عابر بانک در انتظار رای دادگاه

با برگزاری ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام حسین هدایتی رأی صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام خواهد شد.