برخورد با متخلفان
با متجاوزان به اراضی ملی قاطعانه برخورد می شود ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان اردبیل

با متجاوزان به اراضی ملی قاطعانه برخورد می شود

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: مبارزه جدی و قاطعانه در حفظ و حراست از اراضی دولتی و ملی و برخورد به متجاوزان به این اراضی همچنان در اولویت است.