برخورد با مدیران
برخورد با مدیران دستگاه های اجرایی در صورت کوتاهی نسبت به انجام تعهدات ۰۸ دی ۱۳۹۷
استاندار اردبیل مطرح کرد؛

برخورد با مدیران دستگاه های اجرایی در صورت کوتاهی نسبت به انجام تعهدات

استانداراردبیل گفت : دستگاه های اجرایی مکلف هستند ظرف 24 ساعت آینده ؛ لیست شاغلینی را که می توانند از یارانه حق بیمه برخوردار شوند به استانداری اعلام کنند.