تامین خسارت بدنی
دیه زن و مرد برابر شد ۱۲ تیر ۱۳۹۸

دیه زن و مرد برابر شد

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر شد.