تسریع در انتخاب پیمانکار
اهتمام برای اتمام ساخت پروژه های مسکن مهر ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل مطرح کرد؛

اهتمام برای اتمام ساخت پروژه های مسکن مهر

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل گفت: باید تلاش شود ساخت پروژه های مسکن مهر سال آینده به اتمام برسد.