تیم استقلال تهران
رسمی؛ شفر رفت، مجیدی سرمربی موقت ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
پایان قصه شفر؛

رسمی؛ شفر رفت، مجیدی سرمربی موقت

فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقلال تهران و جانشین شفر انتخاب شد.