جامعه بانوان
ضرورت نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی در بین بانوان ۱۶ تیر ۱۳۹۸
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی در بین بانوان

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل گفت: با توجه به همه گیر شدن ورود به فضای مجاز ، باید بانوان از فعالیت در مشغله های غیرضروری در این فضا خودداری کرده و اوقات خود را با مطالعه و کسب آگاهی پر کنند.