جبران خسارت
۵۲ میلیارد تومان اعتباربرای جبران خسارت کشاورزان استان اختصاص یافت ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل:

۵۲ میلیارد تومان اعتباربرای جبران خسارت کشاورزان استان اختصاص یافت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل از اختصاص 52 میلیارد تومان اعتبار برای امهال تسهیلات مربوط به خسارت های کشاورزان استان خبر داد.