دبیر حزب کارگزاران سازندگی
ماجرای بازداشت کرباسچی از زبان خودش ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

ماجرای بازداشت کرباسچی از زبان خودش

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به تشریح ماجرای بازداشت چندساعته امروز خود پرداخت.