دستکاری متن
قاسمی: متن انتشاریافته از استعفای وزیر امور خارجه مورد تأیید نیست ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

قاسمی: متن انتشاریافته از استعفای وزیر امور خارجه مورد تأیید نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد متن انتشاریافته از استعفای وزیر امور خارجه مورد تأیید نیست.