راهپیمایی ۲۲ بهمن
اهداف انقلاب اسلامی در سه واژه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خلاصه می شود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
محمدباقر نوبخت:

اهداف انقلاب اسلامی در سه واژه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خلاصه می شود

محمدباقر نوبخت گفت: اهداف انقلاب اسلامی در سه واژه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قابل تلخیص است که این اهداف مهمی است.