رسانه مکتوب
تبِ تند؛ رسانه های مکتوب از پیله ها، پروانه می سازند ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تبِ تند؛ رسانه های مکتوب از پیله ها، پروانه می سازند

همیشه در گیر و دار تغییر و تحول هستند کسانی که قربانی می شوند و بالطبع کسانی هم ره صد ساله را یک شبه طی می کنند.مطبوعات محلی، رسانه های مکتوب و فضای مجازی هم از این قضیه مستثنی نیستند.