سالم سازی جوانان
مجمع مشورتی جوانان در استان راه اندازی می شود ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
استاندار اردبیل:

مجمع مشورتی جوانان در استان راه اندازی می شود

استاندار اردبیل از راه اندازی مجمع مشورتی جوانان در استان خبرداد.