سرمایه گذار گردشگری
شهرداران در جذب سرمایه گذاران حوزه گردشگری تلاش کنند ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
استاندار اردبیل:

شهرداران در جذب سرمایه گذاران حوزه گردشگری تلاش کنند

استاندار اردبیل گفت : شهرداران نسبت به جذب سرمایه گذاران پروژه های گردشگری شهری تلاش کنند.