شغل عجیب
شغل عجیب با درآمد میلیونی؛ صف بِایست، پول بِگیر ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

شغل عجیب با درآمد میلیونی؛ صف بِایست، پول بِگیر

این روز‌ها شغل عجیب و غریب ایستادن در صف رواج یافته و برای بیکاران درآمد ماهانه حداقل یک میلیون تومانی داشته است.