صاحبان نقدینگی
صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می زنند ۱۴ تیر ۱۳۹۸
امام جمعه اردبیل:

صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می زنند

امام جمعه اردبیل گفت: در کل دنیا روی کالاهای سرمایه ای مالیات وضع می کنند اما در ایران صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می زنند.