فعالان بخش خصوصی
نگران اما امیدوار ۰۴ فروردین ۱۳۹۸

نگران اما امیدوار

با وجود گذشته چهاردهه از انقلاب اسلامی دولتها هنوز در گرفتن تصمیمات راهبردی و مشکل گشا گام اساسی برنداشته اند.