محدودیت مالی
پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه پل قدس تا پایان سال ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شهردار اردبیل خبر داد؛

پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه پل قدس تا پایان سال

شهردار اردبیل گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته پیشرفت فیزیکی پروژه پل قدس اردبیل تا پایان سال به ۵۵ درصد خواهد رسید.