محمد حسین میثاقی
اگر فردوسی پور به جای میثاقی بود، این برنامه ها را اجرا می کرد… ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

اگر فردوسی پور به جای میثاقی بود، این برنامه ها را اجرا می کرد…

از روزی که ۹۰ از برنامه های تلویزیون حذف شد ببینید چقدر اتفاق تلخ رخ داده است؟ حوادثی که هر کدام قابلیت بحث و بررسی فراوان داشتند و طبعا این اتفاقات، یک مجری با تجربه و جسور می خواست که کل فوتبال را به چالشی بزرگ دعوت کند.