مدیریت پسامند
کوتاهی شهرداران در مساله مدیریت پسماند و تنظیف شهری قابل اغماض نیست ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
امامی یگانه:

کوتاهی شهرداران در مساله مدیریت پسماند و تنظیف شهری قابل اغماض نیست

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل گفت: با شهرداری هایی که در زمینه ساماندهی محل های دفن پسماند و تنظیف شهری کوتاهی و کم توجهی کنند طبق مقررات برخورد می شود.