مصوبه هیات دولت
اصلاندوز به شهرستان تبدیل شد ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
با مصوبه هیات دولت؛

اصلاندوز به شهرستان تبدیل شد

در جلسه هیات دولت، تبدیل اصلاندوز مغان به شهرستان تصویب شد.