منابع آبی
تامین منابع آبی، نیازمند مدیریت یکپارچه است ۰۲ تیر ۱۳۹۸
معاون عمرانی استانداری اردبیل:

تامین منابع آبی، نیازمند مدیریت یکپارچه است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: مدیریت و تامین منابع آبی، نیازمند هماهنگی و اقدامات یکپارچه همه دستگاه های ذیربط است.