مهربانی با طبیعت
سیستم دیپلماسی در دولت ترامپ کاملا به هم ریخته و غیرمتعادل است ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
امام جمعه اردبیل:

سیستم دیپلماسی در دولت ترامپ کاملا به هم ریخته و غیرمتعادل است

امام جمعه اردبیل گفت:دولت ترامپ استراتژی جامعی ندارد و سیستم دیپلماسی آنها کاملا به هم ریخته و غیرمتعادل است.