هنرمندان توانمند
استفاده از زبان هنر برای کاهش آسیب های اجتماعی ۱۲ آبان ۱۳۹۸
استاندار اردبیل تاکید کرد؛

استفاده از زبان هنر برای کاهش آسیب های اجتماعی

استاندار اردبیل بر استفاده از زبان هنر و تولید آثار فاخر در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.