پایاب سد گیوی
۴۰هزار میلیارد ریال درپروژه خداآفرین سرمایه گذاری شده است ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
استاندار اردبیل:

۴۰هزار میلیارد ریال درپروژه خداآفرین سرمایه گذاری شده است

استاندار اردبیل گفت؛ تا امروز نزدیک ۴۰هزار میلیارد ریال در پروژه پایاب سد خدا آفرین سرمایه گذاری شده که در نوع خود بی نظیر است.