پیکر شهید مدافع حرم
بنامِ شهیدان و بیادِ مدافعانِ حرم ۰۹ تیر ۱۳۹۸

بنامِ شهیدان و بیادِ مدافعانِ حرم

وقتی قلم در دست میگیری و از نام او مینویسی، دستانت لرزان و از گفتن خوبیهای مردانه و زیبائیهای وصف ناپذیرش، درمانده و شرمسارش میگردی.

پیکر شهید مدافع حرم «علی آقایی» به وطن بازگشت ۰۴ تیر ۱۳۹۸
پس از 4 سال چشم انتظاری؛

پیکر شهید مدافع حرم «علی آقایی» به وطن بازگشت

جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع)گفت: پیکر مطهر شهید مدافع حرم « علی آقایی» پس از چهار سال چشم انتظاری به وطن بازگشت.