کارت ملی هوشمند
۸۰ درصد افراد واجد شرایط در اردبیل کارت ملی هوشمند گرفته اند ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل:

۸۰ درصد افراد واجد شرایط در اردبیل کارت ملی هوشمند گرفته اند

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل اظهار داشت: استان اردبیل در صدور کارت ملی هوشمند فراتر از میانگین کشوری عمل کرده و بیش از 80 درصد افراد واجد شرایط در این استان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند.