کارگاه صنایع دستی
کارگاه های صنایع دستی در محله ایران آباد دایر می شود ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی اردبیل:

کارگاه های صنایع دستی در محله ایران آباد دایر می شود

معاون صنایع دستی ادراه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: کارگاه های آموزشی صنایع دستی در محله ایران آباد اردبیل دایر می شود