تعطیلی پیست اسکی آلوارس در پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو| پاقدمی که نحس بود!

تعطیلی بزرگترین پیست اسکی شمالغرب کشور و مجموعه گردشگری آلوارس مهرگان به موضوع داغ رسانه ای این روزها تبدیل شده است.

به گزارش حرف آور، تعطیلی بزرگترین پیست اسکی شمالغرب کشور و مجموعه گردشگری آلوارس مهرگان به موضوع داغ رسانه ای این روزها تبدیل شده است.

بنابر اخبار رسیده، به دلیل عدم تعیین تکلیف سند زمین این مجموعه و یکسان نبودن روال برخورد با سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، مالک این مجموعه تصمیم به جمع‌آوری کامل تجهیزات و منصوبات ( تله سیژ، رستوران و …) گرفته و در صدد تحویل زمین مزبور به اداره کل منابع طبیعی استان می‌باشد.

تعطیلی این مجموعه در حالی است که اردیبهشت ماه، استان اردبیل میزبان سفرای کشورهای عضو اکو بود و نشان پایتختی گردشگری کشورهای عضو اکو را بر گردنش آویخت.

گفتنی است؛ تعطیلی این مجموعه تفریحی_ورزشی صرف نظر مباحث گردشگری و…، بیکاری ۱۰۰ ها نفر _مستقیم و غیرمستقیم- را به همراه خواهد داشت.