پیام شهروند؛ روستاها آب ندارند جوانانش آینده!

کاندیداهای مجلس، عزیزانی که از فردا برای رای گرفتن راهی روستاها میشوید؛ روستاها آب ندارند.

حرف آور:  کاندیداهای مجلس، عزیزانی که از فردا برای رای گرفتن راهی روستاها میشوید؛ روستاها آب ندارند.

روستاها با مشکل کشاورزی مواجه هستند. روستاها بخاطر نبود کاه و کلش دام های خود را فروخته اند.

جوانان روستا با مشکل بیکاری روبه رو شده اند. جوانان روستا آینده و اعتبار و اعتماد می خواهند. لطفا و خواهشا اگر توان مدیریت یک روستا که از تولید به مصرف است را ندارید، قید نماینده یک شهر و استان شدن را بزنید.

چرا که استان ما صنعت میخواهد. توسعه میخواهد. پیشرفت می خواهد. خواهشا حداقل نیمی از اهدافتان برای نماینده شدن، رفاه و آسایش مردم عزیز اردبیل باشد. ما عمل میخواهیم نه حرف ما ماندن پای حرف هایتان را از شما خواستاریم.