هیچ چیز و هیچ کس فراتر و بزرگتر از فوتبال اردبیل نیست!

در حالیکه این روزها تب خرید و انتقال امتیاز تیم های لیگ یکی و‌ دویی فوتبال و ورزش استان را مشغول خود کرده، فوتبال اردبیل وارد چالش و فرصت بزرگی شده است.

هادی صباغی؛ حرف آور: در حالیکه این روزها تب خرید و انتقال امتیاز تیم های لیگ یکی و‌ دویی فوتبال و ورزش استان را مشغول خود کرده، فوتبال اردبیل وارد چالش و فرصت بزرگی شده است. نقل محافل اینروزها، این است که امتیاز آمد؟ نیامد؟ کی میاد؟ کی میاره؟ و و و

اول مطلب عرض کنم که این آرزوی همه ماست، اردبیل هم مثل سایر استانها دارای چندین تیم در سطوح مختلف لیگ های کشوری باشد. تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این حضور در تزریق نشاط و شادابی به جامعه و نسل جوان و اشتغالزایی، غیرقابل انکار است و مسلما مستقیم و غیرمستقیم، باعث رشد استان خواهد شد.

در دو مطلب گذشته، ضمن واکاوی موضوع، بر یک مورد تاکید داشتم و آن، لزوم دقت در نوع و نحوه حضور این امتیازات و فعالیت مستمر و مداوم آنها در ورزش و فوتبال استان است. تیمهای عاریتی و موقتی، هیچ دردی از فوتبال ما درمان نمی کند. اگر تیمی به اردبیل می آید باید ماندگار باشد تا تاثیرات بلند مدت در فوتبال استان اردبیل داشته باشد.

بعد از انتشار مطالب قبلی که انصافا مورد استقبال اغلب خوانندگان محترم و اهالی فوتبال قرار گرفت، برخی دوستان هم موضع گرفته و در محترمانه ترین حالت تهمت زدند و توهین کردند. البته خبرنگار جماعت به این چیزها عادت دارد و قرار نیست برای خوشایند یا بد آیند کسی مطلب بنویسد یا با توهین این و آن بترسد و ننویسید. مهم این است سوگیری مطلب درست باشد هرچند شاید در برخی مواضع و نظرات، اختلاف نظری هم با هم داشته باشیم. هیچکس و هیچ چیز بزرگ تر از فوتبال اردبیل نیست و هرکسی به هر طریقی، بر سر منافع فوتبال استان معامله کند، خیانت کرده است. چه مسئول باشد چه فرد عادی.

حرفمان روشن است. دست هرکسی که برای توسعه فوتبال اردبیل دل می سوزاند و برای این جوانان با استعداد و عاشق فوتبال ریالی هزینه می کند، می بوسیم و سر تعظیم فرود می آوریم. ولی اگر کسی برای مطامع شخصی و فریب استان وارد گود شده و به دنبال کسب منافع مالی و امکاناتی است و هیچ تعهدی به استان ندارد، حق هم ندارد از امکانات این استان و عشق و علاقه جوانان آن سواستفاده کند.

قانون و مقررات همه چیز را شفاف کرده است. انتقال امتیاز یک باشگاه از استانی به استان دیگر، پروسه مشخص دارد. تسویه کامل بدهی های استان مبدا و ثبت باشگاه و صدور مجوز فعالیت در استان مقصد. ضمن اینکه مالک باید متعهد شود در استان ماندگار شده و فعالیت مستمر داشته باشد و هر سال فیلش یاد هندوستان نکرده و از این استان و شهر به آن یکی اسباب کشی نکند.

از این ساده تر نمی توان نوشت. هر کسی این پروسه و راهکار را طی کند، قدمش روی چشم ماست. هر کسی خلاف آن باشد و با خرید رسانه و آدم و جوسازی و هوچیگری فحاشی و تهمت و توهین به این و آن، درصدد فریب افکار عمومی و جوانان باشد، حق ندارد از سود و امکانات مالی و غیرمالی استان بهره مند شود.

فوتبال ملک شخصی کسی نیست. متعلق به همه است. متعلق به اهالی آن است. متعلق به عاشقان آن است. متعلق به مردم است. کسی حق ندارد بخاطر امیال و منافع شخصی، چشم بر واقعیات ببندد. همه باید کمک کنند. از هر چه در توان دارند. اما کسی حق ندارد با قلب موضوع و عوض کردن واقعیات و دمیدن در موضوعات و مسائل غیر واقعی، افکار عمومی را فریب دهد.

فوتبال اردبیل محتاج حمایت و اسپانسر و حامی مالی است و باید کسانی را که به نیت سرمایه گذاری صادقانه و خالصانه وارد استان شده اند، تکریم کرد. اما این بدان معنی نیست که چشم ببندیم و به شعور خود توهین کنیم و واقعیت اینروزهای فوتبال و حواشی آن را کتمان کنیم.