پوستر

جا مانده ایم از قافله

جامانده ایم و حوصله شرح قصه نیست.