تغییر دوران به سبک همستر

همستر و دیگر برنامه‌های مشابه از دل  نظام سرمایه داری برخواسته با این تفاوت که این برنامه ها دارای فلسفه ای است که بنیان های  نظام سرمایه داری را متزلزل می کند.

حرف آور؛ حسین بشیری کیوی: همستر و دیگر برنامه‌های مشابه از دل  نظام سرمایه داری برخواسته با این تفاوت که این برنامه ها دارای فلسفه ای است که بنیان های  نظام سرمایه داری را متزلزل می کند.

سرمایه داری با مالکیت خصوصی، رقابت و افزایش سرمایه فردی و آزادی های فردی تعریف می شود در حالیکه در همستر و برنامه‌های مشابه افراد جامعه در یک همبستگی درون گروهی و برون گروهی و با کار دسته جمعی به خلق سرمایه می پردازد.

افراد جامعه زیرمجموعه‌ها را تقویت، رمز ها را در اختیار همگان قرار می دهند با اینکه فرد در پی افزایش امتیاز است حسادتی از خود نشان نمی دهد که دیگری نتواند از آن امتیازها برخوردار نباشد بلکه کمک هم می کند تا دیگران هم به امتیاز بیشتر برسد. این نوع کنش ورزی در دل خود فلسفه اجتماعی مدرنی را پایه گذاری می کند که آغاز پایان سرمایه داری را نوید می دهد.

همستر بیش از سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی را تقویت می کند. کمک به همدیگر و روابط اجتماعی مسالمت آمیز بدون رقابت را به نمایش می گذارد.  کنش ورزی به سبک همستر انسان را گرگ انسان نمی داند بلکه به تقویت کنش و کنش متقابل انسانی می پردازد.

بسیاری از گروه ها به مخالفت با همستر برخواسته اند مثل اینکه یادشان رفته در مزارع بیت کوین چه می کردند و با کمک دولت استخراج ارز برای غیرخودی ها را جرم محسوب می کردند تا خودی ها به سرمایه برسند و رسیدند.  حال که همستر  به حوزه عمومی وارد شده و تمامی موانع و مشکلات قبلی را از بین برده و به سهولت از کودک ۶ ساله تا سالمندان می توانند از این برنامه استفاده کنند و سود ببرند.

در هر روی همستر سرمایه اجتماعی را در جامعه نهادینه و امید به زندگی و امید به آینده را افزایش می دهد. همستر آنتی تز نظام سرمایه داری است که از دل سرمایه داری برخواسته و در آینده این برنامه ها نه تنها دولت ها بلکه دوره تاریخی نظام سرمایه داری را با چالش های بنیادین مواجه خواهد کرد.