پیام شهروند؛ تعطیلی تنها داروخانه شهر هیر

حدودا یک ماه است که تنها داروخانه شهرهیر تعطیل شده است.

حرف آور: حدودا یک ماه است که تنها داروخانه شهرهیر تعطیل شده و مردم شهر، روستاهای اطراف و مسافران برای تأمین دارو ناچار هستند به اردبیل بروند.

مسئولین ذیربط چاره اندیشی کنند.