پیام شهروند؛ ۱۰ هزار تومان هزینه خرد کردن مرغ!

همیشه مرغ را رایگان، خرد و تمیز می کردند ولی امروز برای خرد و تمیز کردن آن ده هزارتومان می گرفتند.

حرف آور: امروز مرغ را کلیویی ۷۲ هزار تومان خریدم. همیشه مرغ رایگان خرد و تمیز می کردند ولی امروز برای خرد و تمیز کردن آن ده هزارتومان می گرفتند.

آیا در این شهر مسئولی نیست به این وضعیت هرکی به هرکی رسیدگی کنند.

واقعا اردبیل بی صاحب است.